taalproblemen

Ik spreek geen Portugees
Não falo português
naoeng faaloe poertoegheesh
Kunt u Engels spreken?
Pode falar inglês?
pode faalaar ingleesh
Ik versta u niet
Não o entendo
naoeng oe ingtèngdoe
Kunt u wat langzamer praten?
Pode falar mais devagar?
pode faalaar maaish devaaghaar
Ik ben buitenlander
Sou estrangeiro
sooe ishtraanzjeiroe
Ik ben nederlander/belg
Sou holandês/belga
sooe olaengdeesh/bèlgha
Hoe spreek je dit uit?
Como se pronuncia isto?
koomoe se proenoensia ieshtoe
Kunt u dit voor mij vertalen?
Pode traduzir isto para mim?
pode traadoezier ieshtoe paara mieng
Kunt u het opschrijven?
Pode anotar isto?
pode aanotaar ieshtoe
Kunt u het spellen?
Pode soletrar?
pode soeletraar
Dit kan ik niet lezen.
Não posso ler isto.
naoeng possoe leer ieshtoe
Ik begrijp het niet
Não percebo.
naoeng pèrseeboe
Wat is dit in het portugees?
O que é isto em português?
oe kè è ieshtoe eing poertoegheesh
Portugees is niet gemakkelijk.
Português não é façil.
poertoegheesh naoeng è faasiel
Portugees is niet moeilijk.
Português não é dificil.
poertoegheesh naoeng è diefiesiel
Wat zegt u?
Diga?
diegha