Neuer Block

 

Alltägliches

Wörterbuch Deutsch-Portugiesisch: Alltägliches

ja
sim
sieng
nein
não
naoeng
vielleicht
talvez
talveesh
bitte
por favor
poer fafoor
dankeschön
obrigado/a
oobrieghaadoe/a
Entschuldigung
desculpe
dishkoelpe
wo?
onde?
ongde?
wo ist das?
onde está/estão
ongde ishtaa/ishtaoeng
wann?
quando?
kwangdoe?
was?
o que?
oe?
wie?
como?
koomoe?
wie viel?
quanto?
kwangtoe?
welche?
qual/quais?
kwal/kwaish?
wer?
quem?
keeng?
warum?
porque?
poerkee?
wie heißt das?
como se chama isto?
komoe se shjaama ieshtoe?
es ist…
é…
è…
es ist nicht…
não é…
naoeng è…
es gibt/geben …
há…
ah…
da gibt’s keine…
não há…
naoeng ah…
gibt es …?
há…?
ah…?